Kontakt

Zum Kontaktformular

Windkanäle Varel


Deutsche WindGuard Wind Tunnel Services GmbH
Oldenburger Straße 65
D-26316 Varel

Telefon: +49 (0)4451 9515-0
Telefax: +49 (0)4451 9515-29
E-Mail: info@windguard.de

Dieter Westermann

Ihr Ansprechpartner:

Dieter Westermann

+49 (0)4451 9515-210

Großwindkanal Bremerhaven


Deutsche WindGuard Engineering GmbH
Überseering 7
D-27580 Bremerhaven

Telefon: +49 (0)471 952096-10
Telefax: +49 (0)471 951085-29
E-Mail: info@windguard.de

Nicholas Balaresque

Ihr Ansprechpartner:

Nicholas Balaresque

+49 (0)471 952096-12

Analysen laufender Windparks

Tjado Osten +49 (0)4451 9515-170 t.osten@windguard.de

Anemometerkalibrierung

Dieter Westermann +49 (0)4451 9515-210 d.westermann@windguard.de

Anemometerklassifizierung

Dieter Westermann +49 (0)4451 9515-210 d.westermann@windguard.de

Ausschreibungs- und Vertragsberatung

Leonhard Marr +49 (0)4451 9515-277 l.marr@windguard.de

Beanspruchungsmessung

Panagiotis Triantafyllos +49 (0)4451 9515-231 p.triantafyllos@windguard.de

Datendienste (WONDER)

Holger Piper +49 (0)30 22 32 00-23 h.piper@windguard.de

Due Diligence Projektbewertung

Tjado Osten +49 (0)4451 9515-170 t.osten@windguard.de

Eisschlaggutachten

Robert Schettler +49 (0)4451 9515-136 r.schettler@windguard.de

Energieertragsprognose

Martin Strack +49 (0)4451 9515-190 m.strack@windguard.de

Fertigungsüberwachung

Ingmar Sörensen +49 (0)4451 9515-287 i.soerensen@windguard.de

Großwindkanaluntersuchungen

Nicholas Balaresque +49 (0)471 952096-12 n.balaresque@windguard.de

Inbetriebnahmeprüfung

Ingmar Sörensen +49 (0)4451 9515-287 i.soerensen@windguard.de

Installationsüberwachung

Ingmar Sörensen +49 (0)4451 9515-287 i.soerensen@windguard.de

Leistungskurvenmessung

Tim Jakobi +49 (0)4451 9515-25 t.jakobi@windguard.de

Lidar

Ailt Wiard Janssen +49 (0)4451 9515-168 a.janssen@windguard.de

M&A Technische und Kaufmännische Gutachten

Axel Albers +49 (0)4451 9515-150 a.albers@windguard.de

Machbarkeitsstudien

Tjado Osten +49 (0)4451 9515-170 t.osten@windguard.de

Marktanalysen

Anna Wallasch +49 (0)4451 9515-281 a.wallasch@windguard.de

Netz- und Regeleigenschaften

Dirk Jessen +49 (0)4451 9515-243 d.jessen@windguard.de

Netzberechnung

Dirk Jessen +49 (0)4451 9515-243 d.jessen@windguard.de

Nordamerika-Geschäft

Martin Schmidt-Bremer +1(571) 331- 7927 m.schmidt-bremer@windguard.de

Offshore Bauwerks- und Strukturauslegung

Sven Bicker +49 (0)4451 9515-273 offshore@windguard.de

Offshore Fertigungs- und Bauüberwachung

Niels Erdmann +49 (0)4451 9515-273 offshore@windguard.de

Offshore Integrale Lastberechnung

Sven Bicker +49 (0)4451 9515-273 offshore@windguard.de

Offshore Service- und Logistikkonzepte

Niels Erdmann +49 (0)4451 9515-273 offshore@windguard.de

Offshore Sicherheitstraining

Johannes Wolniakowski +49 (0)174 9938893 j.wolniakowski@windguard.de

Offshore Technical Due Diligence

Niels Erdmann +49 (0)4451 9515-273 offshore@windguard.de

Offshore Technische Projekt- und Vertragsbearbeitung

Niels Erdmann +49 (0)4451 9515-273 offshore@windguard.de

Politikberatung

Anna Wallasch +49 (0)4451 9515-281 a.wallasch@windguard.de

Pressearbeit

Cornelia von Zengen +49 (0)4451 9515-240 c.vonzengen@windguard.de

Prototypentest

Axel Albers +49 (0)4451 9515-150 a.albers@windguard.de

Schallmessung

Stefan Kieselhorst +49 (0)4451 9515-139 s.kieselhorst@windguard.de

Schallprognose

Stefan Kieselhorst +49 (0)4451 9515-139 s.kieselhorst@windguard.de

Schattenprognose

Stefan Kieselhorst +49 (0)4451 9515-139 s.kieselhorst@windguard.de

Sichtbarkeitsanalyse

Stefan Kieselhorst +49 (0)4451 9515-139 s.kieselhorst@windguard.de

Site Suitability Studies

Martin Strack +49 (0)4451 9515-190 m.strack@windguard.de

Störungen im Netz (FRT)

Rainer Klosse +49 (0)4451 9515-271 r.klosse@windguard.de

Systemschutzprüfung

Robert Riedel +49 (0)4451 9515-173 r.riedel@windguard.de

Technische Betriebsführung

Ingmar Sörensen +49 (0)4451 9515-287 i.soerensen@windguard.de

Technische Inspektionen und ZOP

Klaus Junior +49 (0)4451 9515-14 k.junior@windguard.de

Thermografische Vermessung

Nicholas Balaresque +49 (0)471 952096-12 n.balaresque@windguard.de

Typ- und Herstellerbewertung

Tjado Osten +49 (0)4451 9515-170 t.osten@windguard.de

Vereisungsuntersuchungen

Dieter Westermann +49 (0)4451 9515-210 d.westermann@windguard.de

Verkauf Messtechnik

Tim Jakobi +49 (0)4451 9515-25 t.jakobi@windguard.de

Wiederkehrende Prüfung von WEA

Klaus Junior +49 (0)4451 9515-14 k.junior@windguard.de

Windfahnenkalibrierung

Dieter Westermann +49 (0)4451 9515-210 d.westermann@windguard.de

Windmessung

Holger Wollenberg +49 (0)4451 9515-275 h.wollenberg@windguard.de

Zertifizierungen

Für Zertifizierungs-Leistungen klicken Sie bitte hier.